Kotaro Fukuma

www.kotarofukuma.com

photo : Takuji Shimmura